REGULAMIN KLASYFIKACJI W
POLSKIEJ LIDZE KOSZYKÓWKI NA WÓZKACH

 

1. Do obowiązków klasyfikatora w koszykówce na wózkach należy: Obserwacja możliwości funkcjonalnych zawodników. Kontrola zgodności kart klasyfikacyjnych zawodników przed i w trakcie meczu. Sprawdzanie, czy nie został przekroczony limit punktowy drużyny podczas meczu. Systematyczna weryfikacja i wyrabianie kart klasyfikacyjnych. Utrzymywanie stałego kontaktu z komisjami klasyfikacyjnymi IWBF i Europejskiej Strefy IWBF. Systematyczne kształcenie i doskonalenie swoich umiejętności.

2. Wszystkich zawodników Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach obowiązuje klasyfikacja funkcjonalna zgodna z przepisami Komisji Klasyfikacyjnej IWBF.

3. Zawodnicy powinni posiadać karty klasyfikacyjne; IWBF, E (europejska) lub N (narodowa).

4. Międzynarodowa klasyfikacja IWBF i E nie może być weryfikowana przez Klasyfikatorów Narodowych, niezależnie od zmian jakie nastąpiły.
a) klasyfikacja IWBF nadawana jest przez panel złożony z trzech międzynarodowych klasyfikatorów podczas turniejów o randze mistrzowskiej (np. IP, MŚ, ME)
b) klasyfikacja E nadawana jest przez jednego lub dwóch międzynarodowych klasyfikatorów (np. podczas klubowych pucharów Euroleague). Narodowa klasyfikacja funkcjonalna podlega ciągłej weryfikacji (m.in. obserwacja zawodników), a zmiana punktacji i kart klasyfikacyjnych N może być dokonywana na koniec sezonu ligowego.

5. Klasyfikacja narodowa zawodników nie będzie podejmowana jednoosobowo. Decyzje dotyczące klasyfikacji zawodników będą podejmowane przez panel klasyfikatorów.

6. Decyzje w panelu podejmowane są większością głosów.

7. Obrady panelu klasyfikatorów (między innymi wynik głosowania) są tajne.

8. Zawodnik, u którego występują wątpliwości co do określenia minimum niepełnosprawności (brak widocznej dysfunkcji) jest zobowiązany do rozpoczęcia tzw. procedury określenia minimum niepełnosprawności (MD – minimal disability). Procedura odbywa się na poziomie międzynarodowym. Dopiero, gdy zawodnik uzyska zgodę Komisji Klasyfikacyjnej IWBF na grę w koszykówkę na wózkach, może przystąpić do rozgrywek PLKnW.

9. Zawodnik posiadający kartę klasyfikacyjną IWBF, E lub N zobowiązany jest przedstawiać ją klasyfikatorowi lub sędziemu (jeżeli klasyfikator nie jest obecny na spotkaniu) na każdym meczu ligowym. Jest to warunek przystąpienia zawodnika do gry.

10. W momencie otrzymania przez zawodnika klasyfikacji międzynarodowej IWBF lub E karta N traci ważność i należy ją oddać – obowiązująca staje się nowa karta międzynarodowa.

11. Nowy zawodnik nie posiadający klasyfikacji i karty klasyfikacyjnej N (jeszcze nie obserwowany przez klasyfikatorów) może przystąpić do gry z punktacją zaproponowaną przez trenera, która będzie weryfikowana podczas rozgrywek ligowych. W przypadku istotnej dysproporcji między klasyfikacją zawodnika zaproponowaną przez trenera a rzeczywistymi możliwościami funkcjonalnymi, klasyfikator może dokonać natychmiastowej korekty klasyfikacji nowego zawodnika.

12. W przypadku, gdy podczas meczu klasyfikator jest nieobecny, sędziowie na boisku oraz przy stoliku mają prawo do kontroli kart klasyfikacyjnych oraz sprawdzania limitu punktowego drużyn.

13. W przypadku zgubienia karty klasyfikacyjnej N zawodnik występuje z prośbą owydanie duplikatu karty, uiszczając opłatę w wysokości 100 zł (na wskazane konto bankowe PZKosz).

14. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty międzynarodowej IWBF lub E zawodnik zgłasza ten fakt klasyfikatorowi (przesyłając zdjęcie paszportowe), a ten występuje do Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach (IWBF) z prośbą o wydanie nowej karty. Koszty wyrobienia nowej karty pokrywa klub zawodnika.

15. W przypadku zmiany klasyfikacji N zawodnik otrzymuje nową kartę klasyfikacyjną i zobowiązany jest oddać dotychczasową kartę.

16. Po otrzymaniu przez zawodnika klasyfikacji narodowej możliwe jest złożenie protestu w terminie 14 dni, przy jednoczesnym wniesieniu opłaty w wysokości 200 zł. od każdego zawodnika (na wskazane konto bankowe PZKosz). W przypadku uznania protestu kwota ta zostaje zwrócona klubowi.

17. Limit punktowy dla drużyn w rozgrywkach PLKnW wynosi 14,5 pkt.

18. Uczestnictwo w grze drużyny na boisku zawodnika poniżej 22 roku życia (obowiązuje rok urodzenia) powoduje podniesienie limitu punktowego drużyny o 1 pkt. (w przypadku dwóch zawodników o 2 pkt., itd.).

19. Uczestnictwo kobiety w grze drużyny powoduje podniesienie limitu punktowego drużyny o 1 pkt. (w przypadku dwóch kobiet o 2 pkt., itd.).

20. Uczestnictwo kobiety poniżej 22 roku życia umożliwia podniesienie limitu punktowego drużyny o 2 pkt. (w przypadku dwóch kobiet poniżej 22 roku życia o 4 pkt., itd.).

Bartosz Molik
Klasyfikator IWBF